background

Mevzuat, Teşvik ve Destekler

Mevzuat, Teşvik ve Destekler

TEŞVİK VE DESTEKLER

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu’na göre girişimci firmalara sağlanan destek ve muafiyetler şunlardır:

**Firma ve Girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran(sadece) bu Bölgedeki Ar-Ge, tasarım ve yazılım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

 

**Gelir Vergisi Muafiyeti

31.12.2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

Destek personelinin ücretleri de istisna kapsamındadır. Örneğin, insan kaynakları, muhasebe ve finans departmanlarında yer alan çalışanlar destek personeli kapsamında değerlendirilir. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR GE ve tasarım personeli sayısının 10 ’unu aşamaz. Toplam personel sayısı 15’e kadar olan Bölge firmaları için bu oran 20 olarak uygulanır.

**Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Bölge Dışı Çalışma İzni

Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR GE ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin %100 ünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için 1 5 yılı, doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin %100 ünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Pandemi döneminde, belli oranda dışarıda çalışılan süreler teknokentte çalışılmış gibi kabul edilmiş ve bakanlık tarafından teşvik kapsamına alınmıştır. Esnek çalışma saatlerine uyumlu olarak Bölgede yer alan işletmelerde çalışan personelin faaliyetlerinin 20 ’sini Bölge dışında yürütmesi halinde, bu 20 ’lik çalışma süresi herhangi bir şarta bağlı olmaksızın (kart, turnike vs) doğrudan gelir vergisi teşvikinden yararlanacaktır. %20 olarak belirlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından %50 ye kadar artırılabilir. Buna göre, herhangi bir başvuru ya da izin alınmaksızın, çalışma sürelerinin 20 ’si doğrudan istisna kapsamında kabul edilecek ve teknokent firmaları için avantaj sağlanacaktır.

**KDV Muafiyeti

Teknokentte faaliyette bulunan girişimciler Münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır.    01. 01. 2019 tarihinden itibaren, Teknokentlerde KDV’den istisna edilen yazılım satışlarıyla ilgili olarak yüklenilen KDV’ler, KDV beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılabilecektir.

**Sigorta İşveren Prim Desteği

4691 sayılı Kanun çerçevesinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

**Damga Vergisi Teşviki

Ücretler dışında damga vergisi istisnası yoktur. Yönetici şirket, bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisinden ve harçtan muaftır.

**Ücret Damga Vergisi

4691 Sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili elde ettikleri ücretleri damga vergisinden istisna edilmiştir.

**Gümrük Vergisi Muafiyeti

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanacak bölgede yer alan girişimciler, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nce belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini bölge yönetici şirketine iletecekler, bölge yönetici şirketi ise projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olmadığını değerlendirecektir. Bölge yönetici şirketi, ithali uygun görülen eşyaya ilişkin başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne gönderecek ve Genel Müdürlük değerlendirerek sistem üzerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunacaktır.

**Nitelikli Eleman Desteği

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ancak bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez.