background

İşletme Yönergesi

İşletme Yönergesi

1. YÖNERGENİN AMACI 
Bu Yönergenin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulmuş bulunan ANTALYA OSB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ’nin yönetimi ve işletilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir. 
2. YÖNERGENİN KAPSAMI 
Bu Yönerge, 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Geliştirme Bölgeleri Yasası Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesi (ğ) fırkası uyarınca hazırlanmıştır ve Bölgede yer alacak kiracı-girişimcilerin hak ve yükümlülüklerini ve onlara sağlanacak hizmetleri ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar. 
3. TANIMLAR ve KISALTMALAR 
Bu Yönergede geçen; 
Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını, 
Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 
AOSB: Antalya Organize Sanayi Bölgesini, 
Üniversiteler: Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesini, 
Genel Müdürlük: Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü, 
Kanun: 4691 (ve ilgili 6170 ile 6676) sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu, 
Yönetmelik: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğini, 
Bölge: Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesini, 
Bölge Alanı: Arazi üzerinde, koordinat değerleriyle sınırları belirlenmiş Bölgenin müstakil her bir alanını, 
Yönetici Şirket: Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim Anonim Şirketini, 
Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, 
Ar-Ge Faaliyeti: Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dâhil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli araştırma ve geliştirme çalışmalarını, 
Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, bu Bölgede gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini, 
Ar-Ge Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve AR-GE faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı ve/veya yazılımcı personel tarafından yürütülen projeyi, 
Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü, 
Tasarım Faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,  
Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakti destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi, 
Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanan veya yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişileri, 
Ar-Ge/Yazılım/Tasarım Personeli: AR-GE/Yazılım/Tasarım faaliyetlerinde çalışan, alanında uzman personel ile nitelikli destek personelini ve AR-GE/Yazılım/Tasarım faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan personeli, 
Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları, 
Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri, 
Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri, 
Destek: Bölgeler için gerekli altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerden yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı için Bakanlık bütçesine konulan ödeneği, 
Destek personeli: Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, 
Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı, teknokenti, 
Teknoloji transfer ofisi (TTO): Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı, 
Ar-Ge merkezi veya enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı mekânları, 
Teknolojik ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü, 
Tek pencere sistemi: 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde gümrük işlemlerine konu olan eşyaya ilişkin olarak farklı kurumlarca düzenlenmesi gereken izin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların tek bir noktaya yapılarak (e-başvuru) ilgili kuruma iletildiği ve ilgili kurumca düzenlenen belgelerin doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda (e-belge) gönderildiği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan ve yürütülen sistemi, 
Kuluçka Merkezi (İnkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları, 
Ön kuluçka: İş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş tekil veya birkaç kişiden oluşan girişimci grubuna, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi maksadıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapıları, 
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunu, 
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını, 
TEKMER: 12.4.1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun kapsamında üniversite ve araştırma merkezlerinin imkânlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği mekanlar olan ve uygulamaya yönelik üretime hazır hâle getirilerek işletmelerin kullanımına sunulmak için kurulan veya kurdurulan Ar-Ge ve yenilik projesi sahibi işletmelerin, KOSGEB teknoloji geliştirme ve yenilik destekleri kapsamında desteklendiği Teknoloji merkezlerini (Teknoloji merkezi işletmeleri) ifade eder. 
4. İLGİLİ MEVZUAT 
Yönergenin hazırlanmasında; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği esas alınırken aşağıdaki yasa ve yönetmeliklerin de ilgili maddeleri dikkate alınmıştır: 
• 5746 sayılı ARGE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yasa 
• 2872 sayılı Çevre Yasası 
• 3194 sayılı İmar Yasası 
• 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası 
• 6762 sayılı Türk Ticaret Yasası 
• 2547 sayılı YÖK Yasası 
• 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
• Katı Atık Yönetmeliği 
• Atık Su Yönetmeliği 
• Gürültü Yönetmeliği 
• Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 
• Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği 
Kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanacak olan Yönetici Şirket, girişimciler, araştırmacı, yazılımcı, tasarımcı ve Ar-Ge personeli ile vergi indiriminden yararlanacak olan sponsor firmaların denetlenmesi Maliye Bakanlığı'nca yürütülür. 
5. GENEL HUSUSLAR 
5.1. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vizyonu: 
Üniversitelerde üretilen akademik bilgi ve teknolojinin, etkin bir üniversite-sanayi-kamu işbirliği ile katma değeri yüksek bilgi ekonomisi oluşturan teknopark olmak 
İşletmelerin yenilikçi, katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlerini üretmeleri için gerekli bilgi, gelişmiş insan gücü ve altyapı olanakları sağlamak 
Yenilikçi ileri teknoloji ürünlerinin yurtdışına pazarlanması için uluslararası desteklerden faydalanmalarını sağlamak 
5.2. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Amaçları: 
Üniversiteler, üretim sektörleri, kamu işbirliği sağlayarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve/veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak. 
5.3. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Yönetim Kurulu: 
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun "Yönetici Şirket" başlıklı 5. maddesi uyarınca, Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş. 31.10.2018 tarih ve 9692 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kuruluşu tescil edilmiştir. Ayrıca, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilen Yönetici Şirketi'ne ait Esas Sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmıştır. 
Şirketin ortaklık yapısı; 
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilen 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. 
Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilirler. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. 
Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla olduğunu belirler. 
6. BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER 
Bölgenin adı, Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi'dir. 20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/11141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. Bölgenin sınırları, haritası ve koordinatları aynı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bölge, Antalya Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan TGB alanlarından oluşmaktadır. 
Bölgenin yöneticisi ve işleticisi olan Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim Anonim Şirketi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayı ile kurulmuştur. 
ORTAKLAR Antalya Organize Sanayi Bölgesi 95% Akdeniz Üniversitesi 1% Antalya Bilim Üniversitesi 2% Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 1% Genç Organize Sanayi Derneği 1% TOPLAM 100% 
6.1. Bölge Sınırları: 
Planlama alanı, Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Antalya-Burdur Devlet Karayolu üzerindeki Antalya Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları içerisindeki 9439 ada 1 nolu parsel (15.823,43 m2), 2 no.lu parsel (15.308,75m2), 9438 ada 4.no lu parsel (9.339,31 m2), 25492 ada 5 no.lu parsel (11.558,69m2) toplam 52.030,18 m2 büyüklüğünde ve Bölgeye Antalya-Burdur Devlet Karayolundaki AOSB girişinden erişilmektedir. 
Planlama sınırı 06.07.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı TGB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca 20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/11141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Antalya OSB TGB Bölgesi sınırlarını kapsamaktadır. 
6.2. Bölge İmar Planı: (EK-1) 
4691 sayılı TGB Yasasının 4. (Değişiklik 02.03.2011-6170/2 md.) ve 5. (Değişiklik 02.03.2011-6170/3 md.) maddeleri ve Uygulama Yönetmeliğinin 20. maddesi ile Bölge içi imar planları ve imar plan değişiklikleri, varsa üst ölçekli plan kararlarına ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanması ya da hazırlatılması, Bölge Yönetici Şirketin yükümlülükleri arasında sayılmaktadır. 
Bölge İmar Planı Antalya OSB sınırları içinde olup Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. Bölge planı içinde Ar-Ge, yazılım, üretim birimleri ve idari işlevlerin yanı sıra bunları destekleyecek sosyal ve kültürel kısımlar da yer almaktadır. 
4691 sayılı TGB Yasası Uygulama Yönetmeliğinin 20. maddesi 9. bendi gereğince Planlanacak her bir Bölge alanı bütününde, maksimum yükseklik serbest bırakılmak kaydıyla, taban alanı katsayısı yüzde kırkı, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde Emsal(E)=1,50’yi, diğer yerlerde Emsal(E)=1.00’i geçemez. Bodrum katlar, cepheleri hizasındaki en düşük doğal veya düzeltilmiş bahçe kotunda veya üzerinde kalmak, hiçbir noktada hizasındaki bahçe kotlarına göre gömülmemek şartı ile bağımsız olarak iskân edilebilir ve bu bağımsız bölümler ile ortak alanlar emsale dâhil değildir. Bu durum plan açıklama raporunda belirtilir. 
6.3. Bölge arazisinin kullanımı: 
Bölge olarak tespit ve ilan edilmiş arazi ve binaların kullanımı, korunması, kiralanması yöntemi ve kira bedelleri Yönetici Şirket tarafından yapılacak protokoller ile belirlenir. 
Bölgedeki taşınmazlar hiçbir şekilde satılamaz. Bölge arazisinin Kanunun amaçları çerçevesinde kullanılması esastır. Bununla birlikte, Yönetici Şirket Bölgede akademik, ekonomik ve sosyal yapının oluşturulmasını sağlamak amacıyla; Bölgenin toplam yapılaşma hakkının % 30'unu aşmayacak kesimi üzerinde Bölge amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere etkinlik getirmek ve Bölgenin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapıyı hazırlamak üzere gerekli bina ve tesisler kurabilir, işletebilir veya kiraya verebilir. 
7. PROJE BAŞVURUSU VE KABUL 
7.1. Başvuru Süreci 
Yasa kapsamında faaliyet göstermek üzere Bölgede yer almak isteyen firmalar Yönetici Şirket tarafından belirlenen başvuru ve kabul sürecinden geçmek zorundadır. Bölgede yer almak isteyen firma, kurum ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisi Yönetici Şirketin yetkisindedir. Aşağıda ayrıntılı olarak anlatılan tüm süreçlerin, resmi başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde tamamlanması hedeflenmektedir. 
Bölgede yer alacak firmaların temel amacının Ar-Ge veya tasarım çalışmaları ile ülkenin ileri teknoloji üretebilme potansiyeline katkı sağlanması olmalıdır. Bu nedenle TGB bünyesinde yer almak isteyen kuruluşların ileri teknolojileri yalnızca kullanıyor olması Bölgeye kabul edilmesi için yeterli sayılmaz. TGB ’ye kabul edilebilmeleri için kuruluşların mutlak suretle Ar-Ge çalışmalarının fiilen yapıyor olması gerekir. 
a) Bölgede yer almak isteyen girişimciler Yönetici Şirketin web sayfasında yer alan portal üzerinden başvuru formunu doldurarak başvurularını yaparlar. Bu başvurularının ıslak imzalı bir nüshası Yönetici Şirket yönetimine yazılı olarak verilir. 
b) Başvuru hakkında Yönetici Şirketten veya web sayfasından bilgi alınabilir. Başvuru ve değerlendirme ile ilgili hususlar Yönetici Şirket tarafından hazırlanmış olan ve internet sayfasında da bulunan Antalya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir. 
7.2. Değerlendirme Süreci 
Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesi, yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uzman, iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15.2.2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli, kuluçkaya uygun girişimcilere ait Ar-Ge veya tasarım projesinde ise konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna; proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu, ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, ürünlerin katma değerini artıracak, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge veya tasarım projesi olup olmadığı bakımından incelenmesi için gönderilir ve sonucunun raporlanması istenir. Proje Değerlendirme Komisyonu sonuç raporu olumlu ise onaylanmak üzere Yönetici Şirket Yönetim Kuruluna sunulur. Olumlu veya olumsuz tüm sonuç raporları Yönetici Şirket tarafından arşivlenir. 
7.3. Karar süreci: 
a) İncelemesi tamamlanan ve Ar-Ge veya tasarım projesi Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun görülen girişimcilere Yönetici Şirket Yönetim Kurulu Kararıyla Bölgede yer tahsisinin yapılır. Bölgede kendilerine daha önce yer tahsis edilmiş olan girişimcilerin yeni başlatacakları her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin değerlendirilip olumlu sonuç alınmasından sonra yer tahsisi yenilenir, proje süresi uzatılır. 
Başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projeler yeniden incelemeye tabi tutulmadan Yönetim Kurulunun oluru ile Bölgeye kabul edilir. 
Başka bir Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girişimci firmanın ilgili proje bilgi ve belgelerinin önceki TGB’den temin edilerek Yönetici Şirkete sunulması durumunda, devam edecek olan Ar-Ge veya tasarım projesi, Yönetim Kurulu onayı ile veya projenin süreci yönünden yeniden incelenmesi öngörülür ise bir hakem tarafından incelenip olumlu sonuç alınmasının ardından Yönetim Kurulu onayı ile Bölgeye kabul edilebilir.  
b) Kuluçka Merkezi veya Ön Kuluçkaya kabul edilen projelerin Kuluçka/Ön Kuluçka Merkezinde yer alma süresi 2 yıl olup, ikinci yılın sonunda hakem değerlendirmesi olumlu gelirse Danışma Kurulunun tavsiyesi ve Yönetim Kurulunun onayı ile uygun görülen miktarda uzatılabilir. Kuluçka/Ön Kuluçka Merkezine kabul edilen girişimcilerine girişimci-kiracılara uygulanan kiralama hükümleri uygulanmaz. 
c) Bölgede yer alması uygun görülen girişimci-kiracıların Bölgede yer alabilmeleri için Yönetici Şirket ile karşılıklı yükümlülüklerini ve girişimcinin faaliyetlerini açıkça belirten bir kira sözleşmesi imzalanır. Sözleşmenin tanzimi ve geçerlik kazanmasından sonra girişimci-kiracıya ofis, laboratuvar veya açık alan tahsis edilerek yer teslimi yapılır. Girişimci-kiracılar, ancak sözleşmenin imzalanmasını izleyen yer tesliminden sonra Bölge içinde faaliyette bulunma hakkı elde etmiş olur. Kira sözleşmesi tamamlanan Girişimcinin bir ay içinde çalışma alanında yer alması gereklidir. 
d) Başvuruları kabul edilen girişimcilerin, kendilerine kiralanacak yer bulunmaması durumu hariç, 6 ay içinde Bölge içinde gerekli işlemleri tamamlayarak yer almaları gerekmektedir. Bu süreyi geçiren girişimcilerin Bölgede yer almaktan vazgeçmezlerse projeleri tekrar Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderilerek yeni bir başvuru olarak değerlendirmeye alınır. 
7.4. Belge ve Bilgilerin Doğruluğu: 
Yönetici Şirket, proje başvurusu kabul edildikten sonra Bölgede yer alacak girişimcilerden/girişimci firmalardan aşağıdaki belgeleri talep eder: 
(Bölgeye kabul edilen girişimcilerin eğer şirketleri yok ise, kira sözleşmesi yaptıktan sonra kuruluş işlemlerini tamamlayıp 15 gün içinde aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayarak Yönetici Şirkete vermek zorundadırlar. Projesi ön kuluçka/kuluçka merkezine kabul edilen girişimciler şirket kurmazlarsa bu belgeler talep edilmez, sadece kimlik ve iletişim bilgileri alınır) 
1- Vergi levhası 
2- İmza sirküleri 
3- Sanayi ve Ticaret Odası Kayıt Belgesi 
4- SGK işyeri sicil kaydı 
5- Bölge çalışma işyeri sicil kaydı 
6- 4691 Sayılı Kanunun tanıdığı muafiyetlerden yararlanacak personel bilgi formları (Özgeçmiş, görev tanımı, işe başlama tarihi ve Bölge kapsamında geçecek toplam çalışma süresini içerecek şekilde) 
7- Şirket Ana Sözleşmesi’nin Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ve noter onaylı son hali. Ana sözleşmede sonradan meydana gelecek değişiklikler de girişimci tarafından en geç 10 gün içinde Yönetici Şirkete bildirilmek zorundadır. 
8- Girişimciler, muafiyet kapsamındaki personelin işe giriş bildirgesi, işten ayrılma bildirgesi, EK-1 ve EK-2 formları, SGK hizmet belgesi ve muhtasar beyanname bir kopyasını ilgili olduğu dönemi izleyen 10 gün içerisinde Yönetici Şirkete verirler. 
Yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına uygun olarak istihdam edilmeyen personel Kanunun getirdiği muafiyetlerden yararlanamaz. Belgeleri eksik, hatalı, gerçek dışı olan girişimcilerin Bölgede faaliyet göstermesi sona erdirilir. 
8. TEKNOLOJİK ÜRÜN PROJE BAŞVURUSU VE KABUL 
8.1. Başvuru Süreci: 
Teknolojik Ürün yatırımı isteyen firma; 4691 Sayılı TGB Yasası Uygulama Yönetmeliğinin 24. Maddesinde açıklanan esaslar doğrultusunda, teknolojik ürün yatırım başvurusu için TGB Uygulama Yönetmeliği Ek-2’de yer alan Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesini oluşturur ve yatırım alanı, makine teçhizat bilgisi, yatırım maliyet tutarı, üretim teknolojisi, prosesi, prosesin ve ürünün neden olabileceği çevre kirliliği ile çevre ve insan sağlığını korumak için alınacak tedbirleri, personel ihtiyacı, işletme maliyeti, pazar araştırması, arıtma tesisi konusu ve benzeri başlıkları içeren yatırıma yönelik hazırlanmış Yatırım Fizibilite Raporu ile birlikte elektronik ortamda yönetici şirkete başvurur. 
Başvurunun elektronik ortamda nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar https://teknopark.sanayi.gov.tr/ sitesindeki Teknolojik Ürün Yatırım İzni Başvurusu sayfasındaki Yardım Dokümanında yer almaktadır. 
Yönetici şirket, teknolojik ürün yatırım izni için aşağıdaki belgelerden oluşan başvuru dosyasını hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa başvurur. 
➢ Yönetici Şirketin Müracaat Yazısı, 
➢ Bölge Yönetici Şirketinin Uygun Görüşüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, (Bu kararda üretim izni verilen yerin açık adresi (Bina Adı, Kat Numarası, Ofis Numarası, Yüzölçümü Miktarı (m2) , vb.) olmalı ve imza atan kurul üyeleri de güncel olmalıdır.) 
➢ Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyon Raporu, 
➢ Yatırımı Yapılacak Binanın Uygulama Projeleri, (Teknolojik ürün yatırımının yapılacağı binaya ait uygulama projeleri üzerinde hangi katta hangi ofislerin verileceği işaretlenmeli ve toplam alan m2 olarak belirtilmelidir.) 
➢ Yatırımı Yapılacak Binanın İskân Bilgisi (Yapı kullanma izin belgesi) 
8.2. Değerlendirme Süreci 
Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu raporunda, yatırımı yapılacak ürünün Genel Müdürlükçe Bakanlığın web sayfasında ilan edilen yüksek teknoloji alanlarında yer alıp almadığı bilgisine NACE kodu ile birlikte yer vermesi ve Bölge içerisinde yatırımının uygunluğuna yönelik yaptığı gerekli inceleme ve değerlendirmenin sonucuna ilişkin görüşüne de yer vermesi gerekmektedir. 
Teknolojik ürünün yatırım talebinin Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu tarafından olumsuz bulunması halinde sonuç başvuru sahibine yönetici şirket tarafından bildirilir. Değerlendirmenin olumlu bulunması durumunda, yönetici şirketin uygun görüşü ile birlikte, Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyon Raporu, teknolojik ürün yatırımının yapılacağı binanın da gösterildiği Bölge alanının tümünü kapsayan vaziyet planı ile aynı binaya ilişkin uygulama projeleri yönetici şirket tarafından yatırım izni için elektronik ortamda Bakanlığa iletilir. 
8.3. Karar süreci: 
Bakanlık, Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde yatırım talebini inceler ve uygun bulması durumunda yönetici şirkete bildirir. Bu bildirimi takiben, üretim yapmak isteyen işletmelere Kanun, bu Yönetmelik ve Bölge işletme yönergesine uygun olarak Bölge yönetici şirketince yer tahsisi yapılır. İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak gerekli üretim izin belgeleri Bölge yönetici şirketi aracılığı ile Genel Müdürlüğe iletilir. 
8.4. Belge ve Bilgilerin Doğruluğu: 
Bu başvuruda kullanılan dokümanların, bilgi ve belgelerin doğruluğu Yönetici Şirket tarafından incelenir. Herhangi bir dokümanda yanlış ve hatalı bilgi başvurunun iptaline neden olur. Başvurunun kabulü sonrası ortaya çıkan yanıltıcı dokümanların sorumluluğu yatırımcı firmanın hukuki sorumluluğundadır ve bunun sonucu olarak başvurusu iptal edileceği gibi cezai yaptırımlara da maruz kalacaktır. 
9. FİRMALARIN BÖLGEDEKİ FAALİYET SÜRECİ 
9.1. Bölgedeki Faaliyetlerde Uyulması Gereken Hususlar 
Girişimciler, 4691 sayılı Kanun, Uygulama Yönetmeliği, Bölge İşletme Yönergesi ve Yönetici Şirket tarafından yürürlüğe konulacak diğer düzenleme ve protokollere ve imzalanan sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdürler. AOSB sınırları içinde bulunan TGB alanlarında yer kiralayan girişimciler, ayrıca AOSB kurallarına da uymakla yükümlüdürler. 
a) Başvuruları kabul edilip sözleşme imzalayan girişimciler, Kanun, Yönetmelik ve bu Yönergede yer alan yükümlülükleri de kabul etmiş sayılırlar. 
b) Girişimciler, başvuru formlarını ve eklerini eksiksiz, okunaklı ve gerçeğe uygun şekilde doldurmalıdır. Verilen bilgilerde eksiklik veya yanlışlık tespit edildiğinde, Yönetici Şirket sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. 
c) Girişimciler, Yönetici Şirketçe öngörülen kurallara uygun şekilde taşınma, taşıma ve yerleşme yapmakla yükümlüdürler. 
d) Girişimciler, kiraladıkları alanda Yönetici Şirketin izni olmadan hiçbir değişiklik yapamaz ve kendilerine tahsis edilen alanın dışına taşamazlar. 
e) Tahsis edilen büroların iç dekorasyonu binanın ana taşıyıcı yapısına zarar vermemek şartı ile girişimcilere ait olmakla birlikte hazırlanacak projeler Yönetici Şirketin onayına tabidir. 
f) Girişimciler, kiraladıkları alanda ve ortak kullanım alanlarında sebep oldukları hasarlardan sorumlu olup, bu nedenle ortaya çıkacak her türlü zararı tazminle yükümlüdürler. TGB alanına girişimcinin talebi ve sorumluluğunda giren özel veya tüzel üçüncü şahısların neden olacağı sorunlardan ve bu sorunların maddi ve manevi zararlarından girişimci sorumludur ve bu zararları tazminle yükümlüdür. 
g) Yönetici Şirketçe belirlenmiş format dışında herhangi bir tanıtım aracı (reklam, afiş, pano, tabela) kullanılması ancak Yönetici Şirketin onayı ile mümkün olabilir. 
h) Girişimciler, çevre temizliği, çöp toplama, atık giderme ve tehlikeli atıkların kontrolü konusunda Yönetici Şirketçe özel olarak belirlenmiş esaslara uymakla yükümlüdürler. 
i) Girişimciler işyerlerinde araştırma amacı dışında tehlikeli madde bulunduramazlar. Tehlikeli olabilecek malzemelerle çalışmak zorunda olan girişimciler, bu çalışmalarıyla ilgili her türlü güvenlik tedbirini almak ve yapacakları çalışmanın içeriği ile birlikte aldıkların tedbirleri plan ve programını Yönetici Şirkete bildirmek zorundadırlar. 
j) Bölge ofis ve binaları 24 saat kullanılabilirler. Ziyaretçiler, mesai saatleri içinde girişteki danışma masasından ziyaretçi kartı alarak girişimcileri ziyaret edebilirler. Hafta sonu ve mesai saatleri dışındaki ziyaretler, ancak bir girişimci personel refakatinde mümkün olabilir. 
k) Girişimciler, tır ve kamyon gibi aşırı yüklü ve riskli taşıma araçlarının Bölgeye girişi için Yönetici Şirketten önceden izin almalıdır. 
l) Girişimcilerin Bölgede yürüttükleri faaliyetlere kapsamında istihdam edeceği her nevi personel nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluk girişimci-kiracıya aittir. Bu konuda Yönetici Şirkete herhangi bir sorumluluk yüklenemez. 
m) Girişimcilerin kurum onayından sonra birlikte çalışacakları öğretim elemanı ile yapılacak işin tanımı, süresi, ödenecek ücret gibi hususları içeren bir sözleşme yapmaları ve sözleşmenin bir kopyasını Yönetici Şirkete iletmeleri gerekmektedir. Sözleşmenin herhangi bir nedenle süresinden önce sona ermesi durumunda girişimciye ve Yönetici Şirkete derhal yazılı bilgi vermelidir. 
n) Girişimci ve öğretim elemanları arasında yapılan sözleşmeler taraflar arasında geçerli ve bağlayıcı olup, personelin bağlı olduğu kurum ve Yönetici Şirketin sorumluluğunu gerektirmez. 
9.2. Bölgedeki faaliyetlerin izlenmesi 
a) Bölgede çalışan girişimci-kiracı personelinin bilgileri Yönetici Şirkete vererek Bölgeye ait kimlik kartı almalarını sağlar. Bölgeye giriş çıkışları, günlük çalışma sürelerinin puantajı Yönetici Şirketin belirlediği sistem ile kayıt altına alınır ve arşivlenir. 
b) Resmi belge niteliğindeki personel puantaj kayıtları ay sonunda girişimci-kiracı tarafından Yasanın getirdiği muafiyetlerden faydalanmak için SGK ve Vergi Dairesine vereceği bildirimler (Ek-1 ve Ek-2 Formları) için esas alınır. Girişimci-kiracı tarafından hazırlanan bu bildirimler Yönetici Şirket tarafından, tutulan kayıtlarla karşılaştırılması yapılarak onaylanır ve girişimci-kiracı tarafından ilgili kuruma sunulur. Yönetici Şirketin onayı olmayan bildirimler yasal olarak geçerli değildir ve girişimcinin hukuki ve mali sorumluluğu nedeniyle cezai yaptırımlara neden olur. 
c) Bölge içerisinde faaliyete başlayan girişimciler, kendilerinden istenilecek dönemsel faaliyet raporları ve benzeri bilgi ve belgeyi doğru, eksiksiz, istenilen formatta ve süresinde tanzim ederek Yönetici Şirkete verirler. Bu belgeler ve eklerindeki bilgilerde sonradan meydana gelecek değişiklikler 10 gün içerisinde Yönetici Şirkete bildirilmelidir. 
9.3. Firmaların Bölgedeki faaliyetlerinin denetlenmesi 
a) Bölgedeki faaliyetler Yönetici Şirket tarafından izlenecektir. Yürütülmekte olan Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri için gerekli görülmesi halinde, başka üniversite ve/veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkezi veya enstitüsü ile TÜBİTAK gibi kuruluşlardan hakem incelemesi istenebilir. 
b) Girişimci çalışanları, Bölge alanında Bölge Kimlik Kartı taşımak zorundadırlar. Kimlik kartları için Yönetici Şirkete başvurulur. Ayrılan personel için Yönetici Şirkete bir yazı ile bilgi verilmesi ve ayrılan personel kimlik kartının iade edilmesi zorunludur. Kimlik kartları kullanımı nedeniyle doğabilecek her türlü problemin sorumluluğu girişimcilere aittir. 
c) Girişimcilerin Bölge nedeniyle tanınan haklardan yararlanabilmeleri için, Vergi Usul Kanunu madde 156 kapsamında bir işyerine sahip olması ve çalıştırdığı personelin SGK kayıtlarının bu işyerinin üzerinde görünmesi şarttır. 
d) Bakanlık, Genel Müdürlük ve Yönetici Şirket tarafından yapılacak/yaptırılacak her türlü kontrol, inceleme ve denetlemeler için girişimciler gerekli izin ve kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. 
e) Girişimciler kendilerine tahsis edilen/kiralanan büro veya alana ait kira, elektrik, su, telefon, faks, ısıtma/soğutma giderlerini ödemekle yükümlüdürler. Girişimciler ayrıca ortak kullanım ve hizmet gideri olarak, binanın temizliği ile çevre bakımı için yapılan giderler ve bina güvenliği için alınan önlemlere ilişkin giderler gibi giderlerin metrekareye göre belirlenmiş bedelleri de öderler. Bu ödemelerde aksama halinde, Yönetici Şirketin icra takibi ve dava hakları saklıdır. 
f) 4691 Sayılı TGB Yasası, Uygulama Yönetmeliği, İşletme Yönergesi, Yönetici Şirket talimatları ve diğer mevzuat ve kurallara uymayan ve yazılı uyarıya rağmen durumunu düzeltmeyen girişimcilerin sözleşmeleri Yönetici Şirketçe feshedilebileceği ve yer tahsisleri iptal edilebileceği gibi başka hukuki yaptırımlar uygulanması da söz konusu olabilecektir. 
10. FİRMALARIN BÖLGEDE YER ALMA SEÇENEKLERİ 
Bölgeye kabul edilen girişimcilerin Bölgede faaliyette bulunabilmeleri iki şekilde olabilir: 
1- Yönetici Şirket tarafından inşa edilmiş bürolardan birini kiralayarak kullanabilirler. 
2- Daha geniş ve/veya özellikli bir bina ve/veya alana ihtiyaç duyan girişimciler, Bölge içinde faaliyet yapacakları bina için gerekli araziyi kiralayarak, binasını kendileri inşa edip belli bir kullanım süresi sonunda devretmek şartıyla kullanabilirler. 
Faaliyet binalarını kendileri inşa edecek girişimciler, Yönetici Şirket tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mimari projelerini hazırlatıp Yönetici Şirketin onayı ile inşaata başlayabileceklerdir. 
Firma yapısı ve büyüklüğü, faaliyet alanı ve yürütecekleri Ar-Ge çalışmalarının özellikleri dikkate alınarak, girişimci taleplerine uygun bürolar ve alanlar hazırlamak yönetici şirketin görevidir. 
Yönetici Şirket Bölge içinde seminer, konferans, panel, kongre, Ar-Ge fuarı ve yazılım pazarı gibi sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenmesine imkân sağlayacak bina ve tesislerin inşa edilmesi ya da uygun başka binalardan kira yoluyla yararlanılması için gerekli organizasyonları yapabilir, yapılmasına izin verebilir. 
11. ÜNİVERSİTE İLE OLAN İŞ BİRLİĞİ VE İLİŞKİLER 
11.1. Öğretim Üyelerinin Bölgede Çalışması 
a) Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler Üniversitelerin döner sermayesi kapsamı dışında tutulur. 
b) Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39'uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversitelerinin Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. 
c) Ayrıca öğretim elemanları, Üniversitelerinin Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile Bölgede şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler. 
d) 2547 kapsamında olan Öğretim elemanlarının çalıştıkları kurumlardan izin ve görevlendirme alma esasları ilgili kurumlarca düzenlenir. 657 kapsamında çalışan “teknik uzman” personel çalıştığı kurumdan izin ve görevlendirme almak kaydıyla bölgedeki faaliyetlere katılabilir. 
e) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler akademik veya uzman personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. 
11.2. Eğitim İş birliği 
Bölgede yer alan firmalar başta Antalya Bilim Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi olmak üzere üniversiteler ile olan iş birlikleri önemlidir. Firmaların öğrencilere staj ya da yarı zamanlı çalışma olanağı sağlaması, öğrenci projelerini desteklemesi, şirket personelinin lisansüstü programlara katılmalarını teşvik edilmesi, eğitime yönelik gerek teknik/donatım gerekse eğitimci desteği sağlanması gibi konularda yapılan çalışmalar Yönetici Şirket tarafından özellikle değerlendirilmektedir. 
11.3. Araştırma İş birliği 
Bölge firmalarının üniversitelerle yaptığı ortak araştırmalar temel olarak; ortak Ar-Ge projeleri, tez çalışmalarının desteklenmesi, ortak yayın yapılması olarak sınıflandırılabilir. Ortak Ar-Ge projeleri alanında ortak kamu Ar-Ge projesi çıkartılması, AB Çerçeve Projeleri, SANTEZ projeleri gibi başlıklar yer almaktadır. Tez çalışmalarının desteklenmesi alanında şirketlerin tez çalışmaları için veri, malzeme, donanım ve yazılım aşama çalışmaları, sonuçların ticarileştirilmesi alanlarında katkılar ve tez danışmanlık destekleri ön plana çıkmaktadır. 
Üniversiteler TTO faaliyetleri kapsamında firma talepleri ve akademisyen talepleri düzenli olarak değerlendirilerek ortak proje yürütülmesi desteklenmektedir. İşbirliği süreci her aşamada izlenip desteklenir. 
11.4. Sosyal Amaçlı İş birlikleri 
Girişimciler, Üniversitelerin ve Yönetici Şirketin kullanımına izin verdiği bazı akademik ve sosyal olanaklardan (araştırma merkezleri, laboratuvarlar, sosyal tesisler, kütüphane, kurs ve seminerler vb.) talep üzerine, Üniversitelerin ilgili biriminin izni ve bu hizmetlerden ücretli olanlar için belirlenecek ücret karşılığı yararlandırılabilirler. 
Firmalar, Üniversitelerin kaynaklarından yararlanmalarına dair başvurularını Yönetici Şirkete yapar ve başvurusunu Yönetici Şirket üzerinden yürütür. Yönetici Şirket Firmaların taleplerini belirleyip Üniversitelere gerekli bilgi aktarımını sağlar. Firmalar, bu konularda Üniversitelerin getirebileceği her türlü uygulamaya uymak zorundadırlar. 
12. HİZMETLER 
12.1. Bölgedeki Girişimci Faaliyetlerini Kolaylaştırıcı ve Destekleyici Hizmetler 
Bölge içinde sunulması gereken hizmetler, Bölgenin amaçları ve girişimcilerin talepleri doğrultusunda Yönetici Şirketçe belirlenir. Bu hizmetlerin başında, girişimcilerin Ar-Ge çalışmalarının yürütülebileceği, fiziksel ve sosyal çevre gelmektedir. 
Girişimciler, yeni ürün geliştirmeye yönelik çalışmaları yanı sıra üretim sürecini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları da yürütebileceklerdir. Firma yapısı ve büyüklüğü, faaliyet alanı ve yürütecekleri Ar-Ge çalışmalarının niteliği itibariyle girişimcilerin talepleri farklılık gösterebilir. 
Bölgede imkânlar dâhilinde sunulabilecek hizmetler şu şekilde sıralanabilir: 
a) Başta marka, patent ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere girişimcilerin ihtiyaç duyacağı benzer konularda ve daha genel olarak mali ve hukuki konularda, toplam kalite yönetimi, kalite kontrolü gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunulması için gerekli organizasyonlar, 
b) Girişimcilerin yaptıracakları testlerde, prototip oluşturmada, ortak yürütülen projelerde teknik destek ve/veya danışmanlık sağlanması, 
c) Girişimciler ve Üniversiteler arasında bilgi akışını sağlayan bir ağ oluşturulması ve ortak projelere imkân tanınması, girişimciler ve Üniversiteler arasında teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi, 
d) Çeşitli konularda eğitim amaçlı toplantılar ve seminerler düzenlenmesi ve çalışma grupları oluşturulması, pazarlama, ihracat konularında özgün eğitim projeleri üretilmesi, 
e) İdari yapılanma, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sunulması, seminerler düzenlenmesi, 
f) Finansman ve risk sermayesi imkânları araştırılarak, girişimcilerin bilgilendirilmesi ve yararlanma olanaklarının sağlanması, 
g) Lokanta, büfe, kafeterya, market, çok amaçlı toplantı salonları, vb. oluşturulması, 
h) Spor ve sağlık hizmetleri 
12.2. İşletme ve Alt Yapı Hizmetleri 
Firmaların kira sözleşmelerini imzaladıktan sonra ilgili Telefon Müdürlüğünden abonelik telefon başvurusunda bulunmaları gerekir. Bölge içinde dâhili internet ve telefon ağı bulunmaktadır. Firmalar kendi internet bağlantılarını kendileri sağlarlar. 
a) Bölgenin işletilmesinin gerektirdiği günlük/rutin hizmetler Yönetici Şirket tarafından sunulacaktır. Yönetici şirket tarafından karşılanamayan ve dışarıdan ihale yoluyla satın alınan hizmetler için de denetim sorumluluğu Yönetici Şirkete aittir. 
b) Enerji, ısıtma/soğutma gibi alt yapı hizmetleri yönetici şirket tarafından karşılanır. Yönetici Şirket tarafından karşılanan bu hizmetlerin giderleri, rayiç bedel ya da tarife üzerinden kiracılardan tahsil edilir. Ayrıca, ortak alanların işletme ve hizmet giderleri de girişimcilerden kullandıkları alanla orantılı şekilde tahsil edilir. Girişimciler tarafından talep edilen ilave alt yapı hizmetleri bedeli karşılığı tesis edilerek hizmete sunulabilir. 
c) Yeşil alan ve otopark olarak ayrılan alanların bakımı Yönetici Şirket tarafından yapılır. 
d) Yönetici Şirket, Bölge binaları içerisinde yer alan ortak kullanım alanlarının temizliğinden ve güvenliğinden, bölge sınırlarının korunmasından sorumludur. Girişimciler ise kiraladıkları mekânların iç güvenliği ve ortak alanların temizliğinden sorumludurlar. 
e) Ortak kullanım alanlarında meydana gelebilecek bakım ve onarım işleri Yönetici Şirket tarafından yaptırılır. Yönetici Şirket, talep üzerine ve ücret karşılığı bu konuda girişimcilere teknik destek sağlayabilir. 
f) Girişimcilerin talepleri sonucu ve/veya zamanla ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaç ve hizmetler de, imkânlar ölçüsünde ve ücret karşılığı Yönetici Şirket tarafından karşılanır. 
13. YÖNETİCİ ŞİRKET YETKİ VE GÖREVLERİ 
Yönetici Şirket, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca Kanun ve Yönetmelikle kendisine verilmiş olan aşağıdaki görevleri yerine getirir: 
a) Bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yürütür, 
b) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemleri yapar, 
c) Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangınla mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu, tahliye, ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afetleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli önlemleri alır, 
d) Bölgede yangın ve doğal afetlere karşı tüm bina sigortaları yaptırır, 
e) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz, akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ulaşım, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetleri sağlar ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemleri alır, çalışma esaslarını belirler, fiyatlandırmaları ve hesaplamaları yapar, her türlü bakım ve onarım hizmetlerini, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespitini, zararların tazminini sağlar, ayrıca Kanun ve Yönetmelik kapsamında Bölgede yer alan kişilerin ihtiyaç duyacakları yeme, içme, eğlenme, dinlenme, dua etme yeri ve barınma gibi ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini imkânları dâhilinde karşılar, 
f) Organize sanayi bölgesi bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlanmak üzere işbirliği yapılmasına yönelik gerekli önlemleri alır, 
g) Bölgede hizmet vermek amacıyla yer almak isteyen kurum, kuruluş, yerli ya da yabancı tüzel veya gerçek kişiler ile Kanunun amacıyla örtüşen şekilde faaliyet gösteren ve Bölge içerisinde yer almak isteyen 28.2.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi, 3.7.2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik alan araştırma altyapıları ile diğer kurum ve kuruluş taleplerini değerlendirir ve uygun bulunanlara yer tahsisini yapar, 
h) Bölgede yer alacak girişimcilerin proje başvuru ve kabul süreçlerini bu yönergenin 7. Maddesinde açıklandığı şekilde, Bölgede teknolojik ürünün üretilmesine izin veren TGB Yasası 8. Maddesinin uygulanmasıya ilgili olarak bu yönergenin 8. Maddesinde açıklandığı şekilde teknolojik ürün proje başvuru ve kabul süreçlerini yürütür, 
j) Yönetmeliğe uygun kira kontratlarını düzenler, Ar-Ge veya tasarım personelinin Bölgede yürütülen Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında ya da Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans veya doktora eğitimi kapsamında Bölge dışında geçirilecek sürelerin, projelerin, girişimcilerin ve ücreti gelir vergisinden istisna tutulacak personelin izlenmesini sağlar. 
k) Bölgede yer alan girişimcilerin üniversitelerle, teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkezlerinin olanak, birikim, altyapı, tesis, makine ve ekipmanlarından yararlanma yönündeki taleplerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde karşılanmasını düzenler, 
l) Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesi için gerekli işlemleri yapar,  
m) Bölgede yer alan girişimci Ar-Ge veya tasarım firmaları, Ar-Ge veya tasarım projeleri ve Bölgede istihdam edilen tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personeli listelerini, kayıt altına alınan detayları ile birlikte aylık olarak belirleyerek arşivler, bu arşivlerin istenildiğinde ilgililere bildirilmesini gerçekleştirir, 
n) Bölgenin işletmesiyle ilgili bilgileri ve bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgileri, Genel Müdürlüğün belirlediği şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda, kendi idari ve muhasebe birimlerinin kayıtlarına göre düzenler ve periyodik olarak Genel Müdürlüğe iletir, 
o) Bölgede yer alan girişimcilerle ilgili olarak; 
• Girişimcinin, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermesinin sağlanması, yürüttüğü faaliyetlere yönelik talep edilen her türlü istatistiksel veriyi içeren belgenin, eksiksiz ve zamanında temin edilmesi için gerekli denetimlerin yapılmasını, 
• Girişimcilerin faaliyetleriyle ilgili bilgi ve belgelerin periyodik olarak doğru ve uygun formatta Bakanlık Portalına aktarılmasının sağlanmasını, 
• Girişimcinin çalıştırdığı ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığının denetlenmesini, 
• Girişimcinin çalıştırdığı ve istisna kapsamında olan destek personeli sayısı ile Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının birbirlerine olan oranının Kanun ve Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının denetlenmesini, 
• Girişimci tarafından talep edilmesi halinde, girişimcilerin yürüttüğü Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin; Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak Bölge dışında geçirilmesi gereken sürelerin incelenmesi, uygun bulunanların onaylanması, Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında dışarıda geçirilen fiili sürelere dair ilgili kurum ve kuruluştan temin edilen belgelerin incelenerek arşivlenmesini, 
• Girişimcinin talep etmesi durumunda proje bitirme belgesi düzenlenmesini, 
• Girişimcilerin Kanuna, Yönetmeliğe, Bölge İşletme Yönergesine ve ilgili diğer mevzuata göre düzenleyici amaçlı denetlenmesi, denetleme sonucunda aykırı faaliyetlerin tespit edildiği tarihten itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak üç ayı geçmemek üzere belirli bir süre verilmesi, verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 
p) Bölgenin dönem dönem stratejik planını hazırlar, bu planın süresinin dolması durumunda ya da ihtiyaç duyulması halinde yeniler, ayrıca her yılın sonunda stratejik plana göre hazırlanan performans göstergeleri gerçekleşmelerinin gerekçeleri ile beraber raporlayarak Genel Müdürlüğe iletir, 
r) Her yılın sonunda Şirketin ve Bölgede yer alan Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan işletmelere sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapmak üzere, Genel Müdürlükçe belirlenecek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve Esaslarına göre hazırlanan raporu, bir önceki yıl ile karşılaştırmasını yaparak, grafiksel ortamda gösterimini yapar ve her yıl Haziran ayı içerisinde Genel Müdürlüğe iletir, 
s) Ayrıca yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, kuluçka, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile fikri mülkiyet haklarının korunması ve lisans, devir ve benzeri işlemleri, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, vergisel ve hukuksal uygulamalar, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda hizmet vermesi veya verilmesinin sağlanması, Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuvarları, dijital (sayısal) üretim ve tasarım laboratuvarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ile birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunabilir. 
t) Bölge içerisinde bulunan, Yönetmelik kapsamındaki TEKMER, Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi ile Araştırma Altyapıları kendi mevzuatına tabi olarak kurulur, yönetilir, işletilir ve denetlenir. Bu yapılar ile birlikte başka mevzuat kapsamında desteklenen ve Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan girişimciler de Bakanlık ve Yönetici Şirkete karşı Yönetmelik kapsamında idari açıdan sorumludurlar. 
u) Kanun ve Yönetmelik kapsamında Bölgenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli olan işlemleri yapmakla yükümlüdür. 
v) Yönetici Şirkette ve Bölge kapsamında yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Gerekli görüldüğünde, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici veya nitelikli Ar-Ge personeli de Bölge'de çalıştırılabilir. 
14. GENEL MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BİLGİLER 
Yönetici Şirket, Genel Müdürlüğün talep ettiği şekilde; 
a) Girişimcilerin faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen süre ve formata uygun olarak Bakanlık portalına online yapılmasını, 
b) Bölgenin ve bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgileri, Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük veya anlık tutulması, kendi serbest muhasebeci, mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgileri her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesini, 
c) Yasa, yönetmelik ve yönergede belirtilenlere uygun hareket edilmemesi halinde Haziran ayından itibaren girişimcilerin üç aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, üçüncü ayın sonuna kadar bilgilerin iletilmemiş olması durumunda takip eden aydan itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması ve bu ay içerisinde ilgili girişimcilerin ihracına ilişkin işlemlerin başlatılması, ayrıca yönetici şirket olarak kendisinin her türlü hesap ve işlemlerinin yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavire inceletilmesi, mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar aynı süre içinde kendisine ve Genel Müdürlüğe iletilmesini sağlar. 
d) Yönetici Şirket ve girişimciler, Bakanlığın denetim yetkisini kullanabilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi sunmak ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 
15. 4691 SAYILI KANUN GEREĞİNCE FİRMALARA UYGULANACAK MUAFİYET VE İSTİSNALAR 
Bölgede muafiyet ve vergi indirimlerinin uygulama esasları şu şekildedir: 
a) Yönetici Şirketin Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulabilmesi için gerekli işlemleri yürütür. 
b) Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının, 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulabilmeleri için Maliye Bakanlığına başvuruda bulunmaları gerekir. Bu başvuruya Yönetici Şirketten alınan söz konusu vergi mükelleflerinin Bölgede yer aldığını ve mükelleflerin faaliyet alanlarını gösteren belge de eklenmelidir. Seçilen ve hedef alınan belirli teknolojik alanlar ve ürünler için bu süreyi uzatma yetkisi Bakanlar Kurulunundur. 
c) Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Girişimciler, Bölgede istihdam ettikleri tüm araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin listesini, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini aylık olarak belirleyip Yönetici Şirkete onaylatmaları ve aylık olarak Maliye Bakanlığı'na beyanda bulunmaları gerekir. 
d) Kanunla öngörülen vergi muafiyetinden yararlanılabilmesi için öğretim elemanlarına yapılan ödemeler vergi usul ve iş kanunlarında tanımlandığı gibi ücret kapsamında olmalı ve sözleşme süresince öğretim elemanı girişimci bordrosunda yer almalı ve yapılacak tüm ödemeler bordroda gösterilmelidir. 
e) Gümrük Vergisi İstisnasının kullanacak girişimciler bu uygulamaya yönelik olarak hizmet veren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Tek Pencere Web Portal Sistemini kullanacaklardır. Tek Pencere Sistemi Kullanım Kılavuzuna https://teknopark.sanayi.gov.tr/Upload/SingleFile/Dosya-70-858.pdf adresinden erişilebilir. 
f) Bölge içinde yer alacak Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde (Tekmer) KOSGEB tarafından desteklenen girişimciler de Kanunun sağladığı muafiyetlerden yararlanırlar. 
g) Bölgede muafiyet ve vergi indirimlerinin uygulanması ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığının ilgili mevzuatlarına tabidir. 
16. YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 
Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A. Ş. tarafından hazırlanan bu Yönerge, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile yürürlüğe girer. 
Bu yönerge hükümlerini, Bölgenin Yönetici Şirketi Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A. Ş. yürütür