background

KVKK ve Aydınlatma Metni

KVKK ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim Anonim Şirketi, www….com www…..com.tr olarak,  gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler  ile  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu  (“KVKK”)  başta  olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. başta Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim Anonim Şirketi, www….com, www…..com.tr, iş ortakları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Şirket, istihdam ettiği personelleri ile iş ilişkisi kurulması, personellerin işyeri özlük ve sağlık dosyalarının hazırlanması, iş sözleşmelerinin ifası, işyeri ve müşteri güvenliğinin temini, Şirketin ticari ilişki içerisine gireceği veya ticari ilişki içerisinde bulunduğu firmalarla alım, satım, satış hizmet alım ve benzeri sözleşmelerin akdedilmesi, kira sözleşmeleri akdetmesi, akademik proje faaliyetlerini gerçekleştirmesi, teknoloji ve girişimcilik projelerini yürütmesi, sözleşmelerin ifası, bu kapsamda hukuki, mali ve ticari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari risk analizleri yapılması, satın alma operasyonlarının ve ayrıca hukuki ve idari operasyonların yürütülmesi ve başta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve uygulama yönetmelikleri, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6102 Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı olmak üzere Şirketin tabi olduğu yasal mevzuat hükümlerinde öngörülen kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçları için aşağıda yer verilen kişisel verileri toplamaktadır. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak  üzere,  internet  sitesi,  sosyal medya hesaplarımız, muhtelif  sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya  sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla  sözlü,  yazılı  veya  elektronik  ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir.

 

6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1.   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.  Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Bu kapsamda olası yazılı  taleplerinizi Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim Anonim Şirketi, www…...com ve ……………. adresine ıslak imzalı olarak veya ……… adresli kayıtlı elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.